mevrouw U treft hieronder de algemene voorwaarden aan van de blok coaching, handelsnaam van Prescare.

U kunt van de betreffende dienst de voorwaarden nalezen.

Ga naar: Individuele Consulten, Trainingen 

Algemene Voorwaarden Individuele Consulten

Artikel 1: Toepasselijkheid

Opdrachtnemer is de blok coaching.

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en haar cliënten en opdrachtgevers voor wat betreft persoonlijke consulten van cliënten met medewerkers van Prescare.

1.2. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de opdrachtgever of cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Opdrachtnemer.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

2.1   Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Opdrachtnemer hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende afspraak, in noodgevallen eventueel door een andere medewerker verzorgd.

2.2   De met het Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor het Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1   In geval van verhindering van een cliënt heeft een cliënt tot een week voor de afspraak de mogelijkheid een afspraak af te zeggen, dan wel te verzetten.

3.2   Bij niet tijdig annuleren van een afspraak of niet verschijnen van de cliënt zijn de volledige kosten van het consult verschuldigd.

Artikel 4: Betaling

4.1    Cliënt of opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt of opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is cliënt over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.3     Indien cliënt of opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

4.4   Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt of opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1   Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan tijdens een consult, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 6: Klachtenregeling

6.1 De klachtenregeling van Opdrachtnemer is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Opdrachtnemer en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Opdrachtnemer en de deelnemers aan haar activiteiten en hun eventuele opdrachtgevers. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een deelnemer of opdrachtgever die zich met een eventuele klacht tot het Opdrachtnemer wendt, te garanderen.

6.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

6.3 Klachten over de inhoud, organisatie of uitvoering van haar activiteiten worden door Opdrachtnemer geregistreerd en tenminste drie jaar bewaard.

6.4 De deelnemer of de eventuele opdrachtgever van een deelnemer welke aan een door Opdrachtnemer georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen.

6.5 Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.

6.6 Klachten worden in een schriftelijke verklaring onderbouwd, gericht aan de directeur van Opdrachtnemer. Mocht de klacht betrekking hebben op activiteiten uitgevoerd door de directeur zelf dan kan door klager verzocht worden dat een andere docent de directeur vervangt in zijn rol in de klachtenafwikkeling.

6.7 Nadat een klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door Opdrachtnemer is ontvangen.

6.8 Vervolgens zal de directeur binnen 10 dagen een gesprek arrangeren met de klager.

6.9 Bij dat gesprek zal naast de directeur de betrokken docent of zullen de betrokken docenten aanwezig zijn, tenzij klager dat laatste niet wenst.

6.10 In dat gesprek krijgt klager ruimschoots gelegenheid zijn klacht mondeling toe te lichten. Ook de docent of docenten, indien aanwezig, kan of kunnen toelichting geven op zijn/hun handelwijze.

6.11 Mocht de klager in of na dat gesprek volharden in de klacht, dan hebben de directeur en de betrokken docent(en) tot twee weken nadat dit bekend wordt, gelegenheid om zich te bezinnen op de situatie en de klager schriftelijk te informeren of er wel, en zo ja dan op welke manier, of niet en zo niet, waarom niet, een oplossing voor de klacht mogelijk wordt geacht en wordt die oplossing, indien beschikbaar, toegelicht.

6.12 Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid voor de klager bij een onafhankelijke derde in de persoon van mebrouw E Nuyt die niet werkzaam is voor Opdrachtnemer en die daarvoor door Opdrachtnemer is aangesteld. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en in dat onderlinge overleg kan eventueel een door klager gewenste andere door hem of haar gewenste onafhankelijke derde worden aangewezen aanvullend op de eerste. In dat geval bestaat de beroepscommissie uit twee personen.

6.13 De beroepscommissie nodigt binnen 10 dagen nadat bekend is geworden dat klager gebruik wil maken van de beroepsprocedure, klager uit om de klacht mondeling toe te lichten.

6.14 De beroepscommissie komt binnen drie weken na dit gesprek tot haar oordeel. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd en heeft het karakter van een schriftelijk bindend advies aan de directeur. De directeur draagt zorg dat eventuele consequenties daarvan zo snel mogelijk worden afgehandeld. De beroepscommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever of de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Algemene Voorwaarden Opleidingen, Cursussen, Trainingen en Workshops
Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor groepsactiviteiten van Opdrachtnemer. Hier vind je de algemene voorwaarden voor individuele activiteiten.

Artikel 1: Begrippen
Activiteit – Een cursus, training, opleiding, coaching, begeleidingstraject of enige andere bijeenkomst die door of namens Opdrachtnemer in groepsverband wordt aangeboden of georganiseerd.
Deelnemer –  Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Opdrachtnemer of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld door een opdrachtgever.
Opdrachtgever – De organisatie of instelling en de persoon die namens een organisatie of instelling een cliënt of deelnemer bij Opdrachtnemer aanmeldt voor een activiteit.
Opdrachtnemer is PresCare met als handelsnaam De blok coaching
Inschrijving – Een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag van een potentiële deelnemer of de opdrachtgever van een potentiële deelnemer gericht aan Opdrachtnemer om te kunnen deelnemen aan een activiteit.
Docent – De docent, trainer, opleider,coach, begeleider, leraar die in opdracht van Opdrachtnemer, (onderdelen van) een cursus, training, opleiding, coaching of begeleidingstraject in groepsverband uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van deelnemers of hun opdrachtgevers voor wat betreft opleidingen, cursussen, trainingen en workshops of andere groepsactiviteiten.
2.2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training of andere groepsactiviteit komt tot stand door het indienen van een mondelinge, schriftelijke of digitale aanvraag door een opdrachtgever of door een potentiële deelnemer en het schriftelijk of digitaal verstrekken van een bewijs van inschrijving door Opdrachtnemer.
2.3 Recht op deelname voor de deelnemer ontstaat na betaling van de factuur.
2.4 De met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
2.5 Het eigendomsrecht van het uitgereikte cursusmateriaal berust bij de deelnemer.

Artikel 3: Inschrijvingen
3.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
3.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
3.3 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.
3.4 Een deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Indien de deelnemer binnen de bedenktijd al heeft meegedaan met een deel van de activiteit, dan is de deelnemer de kosten verschuldigd voor dat deel van de activiteit.

Artikel 4: Betaling
4.1 Er kunnen door een deelnemer slechts rechten ontleend worden aan de overeenkomst met Opdrachtnemer nadat betaling voor de activiteit heeft plaats gevonden.
4.2 Zonder betaling heeft een potentiële deelnemer geen garantie voor deelname aan de activiteit. Na betaling wordt door Opdrachtnemer vastgesteld of de deelnemer al dan niet boventallig is. Dat is het geval indien op dat moment het maximum aantal deelnemers is bereikt. Is dat het geval dan wordt door Opdrachtnemer het bedrag teruggestort, tenzij de deelnemer voor een volgende aflevering van de activiteit kiest.
4.3 De deelnemer of diens opdrachtgever dient in ieder geval de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk of digitaal per mail is overeengekomen met Opdrachtnemer.
4.4 Bij grotere cursussen en opleidingen wordt volstaan met een aanbetaling voor recht op deelname en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit te zijn betaald.
4.5 Betaling in termijnen is in geval van grotere cursussen en opleidingen bespreekbaar. Betaling in termijnen vraagt een kostentoeslag van 5 %. De overeengekomen termijnen worden schriftelijk of per mail vastgelegd.
4.6 Er is geen geldige reden om niet te voldoen aan alle op die manier afgesproken betalingsverplichtingen en alle bedragen blijven onder alle omstandigheden opeisbaar.
4.7 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering direct opeisbaar.
4.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4.9 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
4.10 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
4.11 Zowel Opdrachtnemer als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 5: Annulering en wijziging door deelnemers
5.1 Annulering van een cursus door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
5.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is, zoals steeds per specifieke activiteit is aangegeven, wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.
5.3 Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum van dezelfde activiteit is tot 1 maand voor aanvang van de activiteit kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de activiteit wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
5.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding annuleren is niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
5.5 Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
5.6 Bij residentieel georganiseerde activiteiten waar sprake is van logies – en verblijfskosten, geldt voor wat betreft de vergoeding van deze kosten in beginsel de hier beschreven annuleringsregeling en wel vanaf de datum van het plaats vinden van de activiteit op de locatie, tenzij expliciet anders wordt vermeld. In het geval dat anders is, wordt uitgegaan van de regeling van de organisatie verantwoordelijk voor het logies en verblijf. Deze wordt in dat geval tijdig doorgegeven.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer
6.1 Indien Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
6.3 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, opleidingen of andere groepsactiviteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
6.4 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Opdrachtnemer hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Opdrachtnemer niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.
6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Opdrachtnemer zich steeds het recht voor opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
6.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie voor een activiteit nog voor of tijdens het verloop van een activiteit te veranderen.
6.7 Toelating tot een cursus, workshop of opleidingsjaar in het geval van meerjarige activiteiten wordt eenzijdig door Opdrachtnemer vastgesteld en daarmee al dan niet mogelijk gemaakt. Bij meerjarige opleidingen vindt die beoordeling aan het begin van elk opleidingsjaar plaats. Steeds wordt toelating opnieuw eenzijdig door Opdrachtnemer vastgesteld. Ook in het geval van meerjarige opleidingen worden zowel door deelnemer als Opdrachtnemer voor niet langer dan één opleidingsjaar verplichtingen met elkaar aangegaan. Opdrachtnemer is vrij het curriculum en de opzet van meerjarige opleidingen tussentijds aan te passen en stelt steeds de kosten per jaar vast.
6.7 Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door Opdrachtnemer vastgestelde redenen kan een deelnemer recht tot verdere deelname aan een cursus, workshop of opleiding worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun reële opleidingsverwachtingen.
6.8 Voor zover Opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.2 Mocht een (hernieuwde) uitvoering van een activiteit niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Opdrachtnemer aan deelnemer of opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht of het bedrag dat door deze hiervoor betaald is. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Opdrachtnemer en haar medewerkers verplichten zich tot volledige geheimhouding van de informatie van deelnemers in het kader van haar activiteiten verkregen en gebruik van de informatie en overleg daarover staat altijd in het teken van dienstbaarheid aan de deelnemer.
8.2 Deelnemers aan activiteiten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Opdrachtnemer verstrekte leermiddelen. De deelnemer of deelnemer is niet gerechtigd cursus- of opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 10: Klachtenregeling
10.1 De klachtenregeling van Opdrachtnemer is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Opdrachtnemer en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Opdrachtnemer en de deelnemers aan haar activiteiten en hun eventuele opdrachtgevers. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een deelnemer of opdrachtgever die zich met een eventuele klacht tot het Opdrachtnemer wendt, te garanderen.
10.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
10.3 Klachten over de inhoud, organisatie of uitvoering van haar activiteiten worden door Opdrachtnemer geregistreerd en tenminste drie jaar bewaard.
10.4 De deelnemer of de eventuele opdrachtgever van een deelnemer welke aan een door Opdrachtnemer georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen.
10.5 Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.
10.6 Klachten worden in een schriftelijke verklaring onderbouwd, gericht aan de directeur van Opdrachtnemer. Mocht de klacht betrekking hebben op activiteiten uitgevoerd door de directeur zelf dan kan door klager verzocht worden dat een andere docent de directeur vervangt in zijn rol in de klachtenafwikkeling.
10.7 Nadat een klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door Opdrachtnemer is ontvangen.
10.8 Vervolgens zal de directeur binnen 10 dagen een gesprek arrangeren met de klager.
10.9 Bij dat gesprek zal naast de directeur de betrokken docent of zullen de betrokken docenten aanwezig zijn, tenzij klager dat laatste niet wenst.
10.10 In dat gesprek krijgt klager ruimschoots gelegenheid zijn klacht mondeling toe te lichten. Ook de docent of docenten, indien aanwezig, kan of kunnen toelichting geven op zijn/hun handelwijze.
10.11 Mocht de klager in of na dat gesprek volharden in de klacht, dan hebben de directeur en de betrokken docent(en) tot twee weken nadat dit bekend wordt, gelegenheid om zich te bezinnen op de situatie en de klager schriftelijk te informeren of er wel, en zo ja dan op welke manier, of niet en zo niet, waarom niet, een oplossing voor de klacht mogelijk wordt geacht en wordt die oplossing, indien beschikbaar, toegelicht.
10.12 Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid voor de klager bij een onafhankelijke derde in de persoon van Mevrouw E Nuyt die niet werkzaam is voor Opdrachtnemer en die daarvoor door Opdrachtnemer is aangesteld. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en in dat onderlinge overleg kan eventueel een door klager gewenste andere door hem of haar gewenste onafhankelijke derde worden aangewezen aanvullend op de eerste. In dat geval bestaat de beroepscommissie uit twee personen.
10.13 De beroepscommissie nodigt binnen 10 dagen nadat bekend is geworden dat klager gebruik wil maken van de beroepsprocedure, klager uit om de klacht mondeling toe te lichten.
10.14 De beroepscommissie komt binnen drie weken na dit gesprek tot haar oordeel. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd en heeft het karakter van een schriftelijk bindend advies aan de directeur. De directeur draagt zorg dat eventuele consequenties daarvan zo snel mogelijk worden afgehandeld. De beroepscommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.

Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever of de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

X
X