Coaching

HomeCoaching

Coachen heeft betrekking op: ‘het vrijmaken van de menselijke geest en het stimuleren van het vermogen dat mensen bezitten om ambitieuze doelen na te streven en veranderingen teweeg te brengen in hun carrière en privéleven’. Coaching vindt plaats binnen de context van een relatie of organisatie waar individuen bepaalde resultaten dienen te realiseren.Coaching is altijd aan een doel gekoppeld. De doelstelling kan liggen op het persoonlijke vlak, op het functionele vlak, óf het is een combinatie van beide. Coaching op het persoonlijke vlak – perso­nal coaching. Voorbeelden hiervan zijn: omgaan met conflicten, assertiviteit, etc. Coaching op het functionele vlak – compe­tence coaching. Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren van verkoopprestaties, leiding­geven, probleembenadering, etc. Combinatie van persoonlijk en functioneel. Voorbeeld: een leidinggevende die pro­ble­men heeft met delegeren. Loslaten, over­dragen van verantwoordelijkheid is ener­zijds een vaardigheid anderzijds een per­soonlijke belevenis.In coaching zullen zowel het persoonlijke als het functionele aandacht dienen te krijgen. Het één bestaat niet zonder het ander en afhankelijk van de vraag zal het één meer aandacht nodig hebben dan het ander.

           Meer informatie            

Rusten in zijn, rusten in wie u werkelijk bent, is het achterlaten van beperkende zelfbeelden. Loslaten van oude en beperkende overtuigingen die u geleerd hebt tijdens uw leven en waar u houvast aan ontleent hebt. Wie u werkelijk bent gaat veel verder dan die beelden. De zelfbeelden zijn een spiegeling van de omgeving, slechts een reflectie van wie u bent. Die spiegeling in de vorm van commentaar bent u gaan geloven. En dagelijks probeert u daaraan te voldoen, door een beeld na te jagen in plaats van de waarheid onder ogen te zien en uzelf te zijn.

  Dit najagen van een ideaalbeeld geeft (veel) stress en veroorzaakt het psychisch lijden. Omdat u het idee hebt u anders voor te moeten doen dan u bent. Er is een continue angst die u verder drijft naar nieuwe prestaties, om ontmaskering te voorkomen. Of een najagen van kicks om uzelf te ervaren in het succesbeeld.
   Tijdens de coaching naar zelfleiderschap maakt u kennis met uw bron en het rusten in zijn. Daar is de directe ervaring van rijkdom en is er een open bewustzijn dat autonoom en verbonden is. Die ervaring is diep vervullend, het voelt als thuiskomen en dit is waar iedereen naar op zoek is. U ervaart dan autonomie en verbondenheid. Vanuit die ervaring van openheid kijkt u anders tegen uw leervraag en de problematiek waar u mee gekomen bent aan. Daardoor ontstaan spontaan nieuwe mogelijkheden en zienswijzen die u daarvoor niet waar kon nemen. Vanuit die vrije optiek en met kennis van de nieuwe weg, kijken we terug op de belemmerende overtuigingen. Deze (on)bewuste overtuigingen leiden tot automatisch gedrag, dat u wilt herkennen. Door de emotionele binding te doorzien, leert u contraproductief gedrag los te laten.
    Tijdens de coaching leert u de vaardigheid om terug te keren bij uzelf en vanuit een stressvrije positie te kijken. U krijgt kennis over de nieuw te leren vaardigheden (bijv. communicatie, leiderschap, sales) en past deze toe op contactvolle wijze die aansluit op uw wijsheid. Bij deze coaching methode draait het om het vrijmaken van de kennis en vaardigheden die al in uzelf aanwezig zijn. De werkwijze bij coaching is om u:
    • eerst in contact te brengen met uw vrije staat van zijn. Hierin ervaart u de rijkdom van uzelf te zijn.
    • te laten ervaren dat u direct toegang tot deze vrije staat hebt, ondanks uw problematiek. (Dus geluk kunt u ervaren ondanks uw belemmerende overtuigingen en een bedrukt gevoel)
    • vanuit de vrije staat te laten kijken naar uw leervraag. Dan lever ik intellectuele kennis zodat u inzicht krijgt in uw gevoelsbeleving.
    • vanuit de vrije staat te laten kijken naar de emotionele binding die uw veranderen in de weg staat.
    • uw eigen potentieel aan te laten boren, vanuit de vrije staat.
    • emotioneel afstand te leren nemen van oud contra productief gedrag.
    • een open en veilige leerhouding in uzelf te laten ervaren.
    • met nieuw gedrag en oriëntatie op uw open staat, te laten oefenen.
    Bovenstaande werkwijze is gevoed door jarenlang psychologisch onderzoek, kennis van spirituele tradities van zelfontwikkeling en jarenlange kennis van het bedrijfsleven in de functies van sales, management en directievoering.

    Elke functie is op te delen in een aantal competentiegebieden. Dit wil zeggen vaardigheden die men nodig heeft om zijn functie op een kwalitatief juiste wijze in te kunnen vullen en uit te kunnen voeren. Een voorbeeld: een marketeer moet een marketinganalyse kunnen maken, een ingenieur moet een technisch probleem op de juiste wijze kunnen benaderen. Een leidinggevende moet kunnen instrueren, coachen en delegeren.

    Personal coaching richt zich op de persoon:

    • wie hij/zij is (persoonlijkheidstype),
    • zijn persoonlijke overtuigingen (over zichzelf, de ander, de organisatie, de wereld),
    • hoe hij/zij zich gedraagt (assertief, vrolijk, impulsief, etc.)
    • hoe hij/zij in een relatie staat en
    • wat hij/zij doet (functie, etc.).
    De persoonlijkheid
     We hebben allemaal onze persoonlijke set van unieke eigenschappen die ons maakt tot wie wij zijn. Vanuit diverse persoonlijkheidsmodellen (enneagram, elementenleer, e.a.) is het mogelijk om een persoonlijke beschrijving te geven. Kennis van de eigen set van eigenschappen en kennis van de set van de ander maakt het mogelijk om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling en de ander op een effectieve wijze te benaderen.
      Overtuigingen
       Op grond van onze (levens)ervaringen ontwikkelen wij een reeks van overtuigingen en beelden die wij continu gebruiken om het eigen gedrag, dat van de ander en de situaties waarin we ons bevinden te beoordelen en ons hele handelen hierop te baseren. Deze overtuigingen bieden zekerheden echter kunnen ons ook belemmeren in onze ontwikkeling.
        Gedrag
         Ons gedrag is het resultaat van onze overtuigingen. Correctie van gedrag hoeft niet altijd te betekenen dat overtuigingen onderzocht worden. Soms is het geven van feedback voldoende of het volgen van een training.
          Hoe hij/zij in de relatie staat
           Wie wij zijn en onze persoonlijke overtuigingen bepalen ons gedrag tot de ander. Bepalen hoe wij met de ander omgaan.
            Wie hij/zij is
             Meer dan het bovenstaande dat helpt bij inzicht. Door begeleiding op houdingsaspecten vanuit zijnsoriëntatie, ontstaat er een ruimer perspectief. Waardoor de rijkdom ervaren kan worden van wie u werkelijk bent voorbij de gepercipieerde deficiëntie.

             Ieder mens wil geïnspireerd leven. U wilt een inspirerende relatie met uzelf en met anderen en als het even kan, wilt u ook werk dat u inspireert.

            • Inspirerend werk is werk waar u uw hart in kwijt kunt en waar u uzelf kunt geven. Het is werk dat u het liefst doet met inspirerende collegae die min of meer dezelfde toewijding hebben als u. Inspirerend werk is ook tot op zekere hoogte uitdagend. Het bevordert uw ontwikkeling en sluit aan bij uw talenten. Het geeft het gevoel helemaal op uw manier van betekenis te kunnen zijn en geeft daardoor zin aan uw leven.
            • Wij bieden loopbaanbegeleiding vanuit zijnsoriëntatie, omdat dat soort werk of die manier van bezig zijn in de samenleving niet vanzelfsprekend is. Het vraagt soms begeleiding om te ontdekken waar u werkelijk voor bedoeld bent en om tot een inspirerend werkbestaan te komen.
            • Het leven kan ook in verschillende fases van uw leven andere dingen van u willen. Werk wat gisteren nog heel bevredigend was, hoeft dat vandaag niet meer te zijn.
            • Deze begeleiding bieden wij aan in de vorm van individuele begeleidingstrajecten en in de vorm van loopbaanworkshops in groepsverband.
            • De loopbaanworkshop “Werk dat je écht wilt”, is een groepsverband gerichte workshop. Wanneer deze workshop gegeven wordt, kunt u terugvinden in de agenda.

             Het coachingsproces kent de volgende stappen: intake, situatiebenadering (observatie en uitwerking) en evaluatie. Intake Een medewerker voelt zich niet gelukkig in zijn functie en zijn prestaties lijden daar sterk onder. Indien we deze situatie opsplitsen naar de vijf aspecten krijgen we het volgende plaatje:

             • Beeld: wat verwacht de persoon, wat is de werkelijkheid, hoe realistisch is zijn ver-wachting, wat is het spanningsveld met zijn overtuigingen, wat verwachten anderen of de situatie van hem,
             • Overtuiging: hoe dienen anderen zich ten opzichte van hem te gedragen, of hoe dient de situatie te zijn, zodat zijn beeld van tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid,
             • Wat: welke functie vervult hij, is deze passend bij zijn kwaliteiten en wensen en spoort deze met zijn privé-situatie,
             • Hoe: is zijn gedrag zodanig dat hij zijn doel zal bereiken,
             • Inhoud: is het mogelijk dat hij een beeld hanteert wat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid.
             Keus coachingmodel
            • Afhankelijk van het resultaat van de intake wordt een plan opgesteld dat zich richt op één of meer aspecten.
             • Zo zal bij een mismatch tussen beeld en gedrag (bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en contraproductief gedrag) de aandacht sterk liggen op de overtuigingen en het gedrag, functional coaching.
             • Indien de uitslag is dat de zwakte aanwezig is in het veld van competenties, bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en een zwakte in delegeren en people skills zal gebruik gemaakt worden van competence coaching.
             • Afhankelijk van de vraag en de resultaten van de intake zal voor een bepaald model gekozen worden en voor een coach met de juiste achtergrond, ervaring en kwaliteiten.

             De volgende stappen:

              1. Coachingscontract. Op basis van de intake en de keus voor een bepaald model wordt er een contract opgesteld waarin vastgelegd wordt: doelstelling(en), lengte van het traject, deelstappen, verantwoordelijkheid coach en gecoachte.
              2. Competence coaching kent de volgende stappen:
               • Werkplekobservatie: Gedurende minimaal een halve dag, voorkeur voor hele dag, word de klant geobserveerd in zijn werkomgeving. Afhankelijk van gemaakte afspraken wordt er direct feedback gegeven of wordt de feedback in een aparte sessie gegeven.
               • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
               • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld is het Prestatieonderzoek.
              3. Personal coaching kent de volgende stappen
               • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
               • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) of het Profielonderzoek.
              4. Evaluatie en werkplan. Definitieve afspraken.
              5. Uitwerking van de afspraken. Dit kunnen werkbezoeken op locatie zijn, werkbezoeken samen bij een klant, gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers, collega’s, individuele sessies, trainingssituaties, etc.
              6. Evaluatie en afronding. Het coachingsproces wordt nabesproken op zijn effectiviteit. Is het gestelde doel bereikt?
              7. Persoonlijk OntwikkelPlan. Samen met de klant wordt op basis van de ervaringen en resultaten van het coachingsproces een Persoonlijk OntwikkelPlan opgesteld waarin ook de andere elementen van de testen, rollenspelen, observaties e.a. aan bod komen die geen doelstelling waren in het coachingcontract.
             .

             Winkel voor workshops e-learning boeken en tapes Sluiten