Coaching en persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling kun je niet voorkomen. Op een natuurlijke wijze door spiegeling en ons zelflerende vermogen groeien we in kennis en vaardigheden. Tijdens coaching wordt dit lerend vermogen geaccentueerd dat wil zeggen naast de vaardigheid leren krijg je zicht op het proces van leren en de houding daarbij.
Coachen heeft betrekking op: ‘het vrijmaken van de menselijke geest en het stimuleren van het talent dat mensen bezitten om ambitieuze doelen na te streven en veranderingen teweeg te brengen in hun carrière en privéleven’. Het Zijnsgeoriënteerde perspectief gaat uit van de ervaring van heelheid. En dat wezenlijke coaching gaat over de realisatie van wie je bent en vanuit die vrijheid je zelf tot bloei kunt brengen.
Jouw behoefte aan begeleiding hangt samen met het perspectief van waaruit je vertrekt. Het problematische verandert wanneer je van perspectief wisselt en meer ruimte ervaart om te kijken naar wat zich voordoet, en hoe je vanuit willen in plaats van moeten vorm kan geven.
Coaching vindt plaats binnen de context van een relatie of organisatie waar individuen bepaalde resultaten dienen te realiseren. Coaching is binnen het ego-perspectief altijd aan een doel gekoppeld. De doelstelling kan liggen op het persoonlijke vlak, op het functionele vlak, óf het is een combinatie van beide. Coaching op het persoonlijke vlak – perso­nal coaching. Voorbeelden hiervan zijn:  – omgaan met conflicten, assertiviteit, etc.
Door het wisselen van het perspectief kan de dwangmatigheid losgelaten worden en de onderliggende motieven en intenties naar voren komen.
Door je daar mee te verbinden kom je meer persoonlijk tot je recht. En ontstaat helderheid over de problematiek en spontane oplossingen, die gekenmerkt worden door contact met je zelf en de ander.
 

Coaching op het functionele vlak – compe­tence coaching.

Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren van verkoopprestaties, leiding­geven, probleembenadering, etc.

Combinatie van persoonlijk en functioneel.

Voorbeeld: een leidinggevende die pro­ble­men heeft met delegeren. Loslaten, over­dragen van verantwoordelijkheid is ener­zijds een vaardigheid anderzijds een per­soonlijke belevenis.In coaching zullen zowel het persoonlijke als het functionele aandacht dienen te krijgen. Het één bestaat niet zonder het ander en afhankelijk van de vraag zal het één meer aandacht nodig hebben dan het ander.
Coaching Zelfleiderschap
Rusten in zijn, rusten in wie u werkelijk bent, is het achterlaten van beperkende zelfbeelden. Loslaten van oude en beperkende overtuigingen die u geleerd hebt tijdens uw leven en waar u houvast aan ontleent hebt. Wie u werkelijk bent gaat veel verder dan die beelden. De zelfbeelden zijn een spiegeling van de omgeving, slechts een reflectie van wie u bent. Die spiegeling in de vorm van commentaar bent u gaan geloven. En dagelijks probeert u daaraan te voldoen, door een beeld na te jagen in plaats van de waarheid onder ogen te zien en uzelf te zijn.

Dit najagen van een ideaalbeeld geeft (veel) stress en veroorzaakt het psychisch lijden. Omdat u het idee hebt u anders voor te moeten doen dan u bent. Er is een continue angst die u verder drijft naar nieuwe prestaties, om ontmaskering te voorkomen. Of een najagen van kicks om uzelf te ervaren in het succesbeeld.

Tijdens de coaching naar zelfleiderschap maakt u kennis met uw bron en het rusten in zijn. Daar is de directe ervaring van rijkdom en is er een open bewustzijn dat autonoom en verbonden is. Die ervaring is diep vervullend, het voelt als thuiskomen en dit is waar iedereen naar op zoek is. U ervaart dan autonomie en verbondenheid. Vanuit die ervaring van openheid kijkt u anders tegen uw leervraag en de problematiek waar u mee gekomen bent aan. Daardoor ontstaan spontaan nieuwe mogelijkheden en zienswijzen die u daarvoor niet waar kon nemen. Vanuit die vrije optiek en met kennis van de nieuwe weg, kijken we terug op de belemmerende overtuigingen. Deze (on)bewuste overtuigingen leiden tot automatisch gedrag, dat u wilt herkennen. Door de emotionele binding te doorzien, leert u contraproductief gedrag los te laten.

Tijdens de coaching leert u de vaardigheid om terug te keren bij uzelf en vanuit een stressvrije positie te kijken. U krijgt kennis over de nieuw te leren vaardigheden (bijv. communicatie, leiderschap, sales) en past deze toe op contactvolle wijze die aansluit op uw wijsheid. Bij deze coaching methode draait het om het vrijmaken van de kennis en vaardigheden die al in uzelf aanwezig zijn. De werkwijze bij coaching is om u:
– eerst in contact te brengen met uw vrije staat van zijn. Hierin ervaart u de rijkdom van uzelf te zijn.
– te laten ervaren dat u direct toegang tot deze vrije staat hebt, ondanks uw problematiek. (Dus geluk kunt u ervaren ondanks uw belemmerende overtuigingen en een bedrukt gevoel)
– vanuit de vrije staat te laten kijken naar uw leervraag. Dan lever ik intellectuele kennis zodat u inzicht krijgt in uw gevoelsbeleving.
– vanuit de vrije staat te laten kijken naar de emotionele binding die uw veranderen in de weg staat.
– uw eigen potentieel aan te laten boren, vanuit de vrije staat.
– emotioneel afstand te leren nemen van oud contra productief gedrag.
– een open en veilige leerhouding in uzelf te laten ervaren.
– met nieuw gedrag en oriëntatie op uw open staat, te laten oefenen.

Bovenstaande werkwijze is gevoed door jarenlang psychologisch onderzoek, kennis van spirituele tradities van zelfontwikkeling en jarenlange kennis van het bedrijfsleven in de functies van sales, management en directievoering.

Contact opnemen

Personal coaching

Personal coaching richt zich op de persoon:

wie hij/zij is (persoonlijkheidstype),
zijn persoonlijke overtuigingen (over zichzelf, de ander, de organisatie, de wereld),
hoe hij/zij zich gedraagt (assertief, vrolijk, impulsief, etc.)
hoe hij/zij in een relatie staat en
wat hij/zij doet (functie, etc.).

De persoonlijkheid
We hebben allemaal onze persoonlijke set van unieke eigenschappen die ons maakt tot wie wij zijn. Vanuit diverse persoonlijkheidsmodellen (enneagram, elementenleer, e.a.) is het mogelijk om een persoonlijke beschrijving te geven. Kennis van de eigen set van eigenschappen en kennis van de set van de ander maakt het mogelijk om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling en de ander op een effectieve wijze te benaderen.

Overtuigingen
Op grond van onze (levens)ervaringen ontwikkelen wij een reeks van overtuigingen en beelden die wij continu gebruiken om het eigen gedrag, dat van de ander en de situaties waarin we ons bevinden te beoordelen en ons hele handelen hierop te baseren. Deze overtuigingen bieden zekerheden echter kunnen ons ook belemmeren in onze ontwikkeling.

Gedrag
Ons gedrag is het resultaat van onze overtuigingen. Correctie van gedrag hoeft niet altijd te betekenen dat overtuigingen onderzocht worden. Soms is het geven van feedback voldoende of het volgen van een training.
Hoe hij/zij in de relatie staat
Wie wij zijn en onze persoonlijke overtuigingen bepalen ons gedrag tot de ander. Bepalen hoe wij met de ander omgaan.

Wie hij/zij is
Meer dan het bovenstaande dat helpt bij inzicht. Door begeleiding op houdingsaspecten vanuit zijnsoriëntatie, ontstaat er een ruimer perspectief. Waardoor de rijkdom ervaren kan worden van wie u werkelijk bent voorbij de gepercipieerde deficiëntie.

Contact opnemen

Procedure

De volgende stappen:

  1. Coachingscontract. Op basis van de intake en de keus voor een bepaald model wordt er een contract opgesteld waarin vastgelegd wordt: doelstelling(en), lengte van het traject, deelstappen, verantwoordelijkheid coach en gecoachte.
  2. Competence coaching kent de volgende stappen:
   • Werkplekobservatie: Gedurende minimaal een halve dag, voorkeur voor hele dag, word de klant geobserveerd in zijn werkomgeving. Afhankelijk van gemaakte afspraken wordt er direct feedback gegeven of wordt de feedback in een aparte sessie gegeven.
   • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
   • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld is het Prestatieonderzoek.
  3. Personal coaching kent de volgende stappen
   • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
   • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) of het Profielonderzoek.
  4. Evaluatie en werkplan. Definitieve afspraken.
  5. Uitwerking van de afspraken. Dit kunnen werkbezoeken op locatie zijn, werkbezoeken samen bij een klant, gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers, collega’s, individuele sessies, trainingssituaties, etc.
  6. Evaluatie en afronding. Het coachingsproces wordt nabesproken op zijn effectiviteit. Is het gestelde doel bereikt?
  7. Persoonlijk OntwikkelPlan. Samen met de klant wordt op basis van de ervaringen en resultaten van het coachingsproces een Persoonlijk OntwikkelPlan opgesteld waarin ook de andere elementen van de testen, rollenspelen, observaties e.a. aan bod komen die geen doelstelling waren in het coachingcontract.

   Contact opnemen