Samadhi-ontmoetingen en ervaring van verlichting

In mijn vorige bericht (zie hier onder) heb ik geschreven over de kenmerken van Samadhi of verlichtingservaringen.
In mijnet verleden heb ik drie jaar in India doorgebracht en een groot deel van de tijd bij Sri Poonjaji. Hij is een advaita(non-dualiteit) meester in de traditie van Ramana Maharshi. Van nabij heb ik zijn presentie kunnen ervaren en aansluitend tientallen jaren de psychologische aspecten van de spirituele verlichtingservaringen bestudeerd.

Het bijzondere is dat iedereen verlichting heeft ervaren, maar mogelijk niet herkend als zodanig. Je benoemt dan vaak dat je gelukkig bent.
Wanneer je preciezer die ervaring van geluk gaat onderzoeken, dan kun je gaan herkennen dat er meerdere kenmerken van geluk zijn. Zoals bijvoorbeeld Vrede (rust), Verbondenheid, Vreugde of Vitaliteit(kracht) om er enkele te noemen.

Je hebt altijd en overal toegang tot deze ervaring van Eenheid.

Gelukservaringen verschijnen in jou wanneer je de overgang maakt van een ego- perspectief naar een ziels-perspectief. Wanneer een ‘ik’ die instinctief streeft naar een ideaal en die pijn wil vermijden, overgaat naar een ruimer perspectief van bewustzijn. Als een vorm in het water hier onder, waar je mee geïdentificeerd bent.

In het perspectief van de ziel/spirit of individueel bewustzijn is er een directe ervaring dat je meer en ruimer bent dan je ego-vorm (je mening, emotie etc). Een ruimere directe ervaring waarin je de waarheid van wie je bent, herkent en voelt. Je bent zowel de vorm als de ruimte om de vorm.
Je ervaart dat je bent in zowel de vorm als het water in de directe omgeving. Dit is een eerste kenmerk van oplossen van de ego-separatie.
Dan worden de kwaliteiten van het water (je individuele bewustzijn) direct kenbaar en voelbaar, zoals bijv. transparantie, helderheid, nabijheid en verbondenheid.

De volgende overgang is naar het perspectief van het universele bewustzijn. Hierin lossen de grenzen van het individuele bewustzijn op. Dan is er een overgang waarin de directe ervaring komt dat er geen af-gescheidenheid is. Dat alles Een is.
Deze overWaterringgang naar de non-duale ervaring kenmerkt zich door een directe ervaring van de waarheid en het bewustzijn hiervan. Dit gaat gepaard met een diepe vreugde. Je herkent dat alles van water, en Eén geheel is.

Dit wordt traditioneel een verlichtingservaring genoemd. Het maakt je wakker voor wie je wezenlijk bent en opent het hart voor wat werkelijk van waarde is. De verlichtingservaring is een uitnodiging om te realiseren wie je werkelijk en wat je ten diepste wilt in dit leven.

Dat kun je zelf ervaren in een Samadhi ont-moeting. Dit is een 1:1 sessie waarin ik je persoonlijk begeleidt naar een verlichtingservaring, ook wel zelfrealisatie.
Deze ervaring gun ik je en bied ik aan in een vorm van niet-goed-geld-terug.
Wel goed (dwz je hebt objectief een verlichtingservaring) dan is het tarief verdubbeld en gaat 50% naar een goed doel.

We kunnen dit objectief samen checken aan de hand van de kenmerken van een verlichtingservaring zoals die al duizenden jaren beschreven wordt in de verschillende Oosterse tradities. Zoals het herkennen dat er geenn tijd is en geen begrenzing aan de ruimte, je on-beschadigbaar bent. Er geen begin of eind is aan wie je bent.

Kom zelf je verlichting ervaren.

Samadhi-ontmoetingen

De ervaring van verlichting wordt in alle oosterse tradities nagestreefd en is uitvoerig beschreven met de verschillende stadia. Het pad naar die verlichtingservaring is veelzijdig maar een algemeen kenmerk is het verlaten van de identificaties met je rol, je functie, je denken, je voelen, lichaam, je intellect en je onwetendheid. Totdat het bewustzijn gestript is van alle vormen en je de essentie ervaart.

Wanneer de identificaties herkend worden als een vorm in het (individuele) bewustzijn gedragen door het bewustzijn zelf, ontstaat een nieuw perspectief.
Vanuit het perspectief van het universele bewustzijn, is je bestaan en het zijn van dit universele bewustzijn, je natuurlijke staat. Maar ben je afgeleid in het geloof in je identiteit, je geloof een afgescheiden persoon te zijn. Een persoon die wil overleven, plezier nastreeft en pijn probeert te vermijden in alle acties en relaties.Wanneer je bewustzijn zich opent herken je direct een ruimer non-duaal perspectief.

Verlichting en realisatie gezien vanuit verschillende oosterse tradities.

In de Advaita-Vedanta traditie is het realiseren van het Zelf als bestaand bewustzijn gelijk aan geluk of extase (Sat Chit Ananda). Aangezien Eenheid je natuurlijke staat, is heb je er elk moment toegang toe. Iedereen heeft dit gedurende zijn/haar leven vaker ervaren, maar je hebt het (mogelijk) niet herkend als verlichtings-ervaring.
Kenmerken hiervan zijn de directe ervaring (dus niet mentaal) van Eenheid, tijdloosheid, oneindigheid. Dat er geen begin en eind is aan het bewustzijn en dat het onbeschadigbaar is. In de ervaring van Eenheid, is er alleen het subject (de waarnemer) en geen subject-object relatie of dualiteit.

In verschillende tradities wordt de Eenheidservaring net iets anders beschreven en hieronder tref je kenmerken aan de Upanishaden, het Tibetaans boeddhisme en uit het Theravada Boeddhisme

Kenmerken van verlichting In Upanishads, Siva-Jnanaamrita Upanishads pag 57 Mantra 3

Brahman is Sat-Chit-Ananada Svarupa. It is self-luminous. It is eternal, beginningless, endless, changeless, deathless, fearless and spotless.
Het is zelf-verlichtend. Het is eeuwig, zonder begin, eindeloos, onveranderlijk, onsterfelijk, onbevreesd en vlekkeloos.
Dus wanneer de verwarring over wie je bent en de activiteiten waar je in betrokken bent en de vormen waar je van houdt wegvallen – en dat kan elk moment gebeuren – dan komen bovengenoemde aspecten naar voren.
Het tijdelijk ervaren van deze staat wordt Nivakalpa Samadhi genoemd in tegenstelling tot een permanente samadhi.
Tibetaan boeddhisme
Van het bewustzijn zelf, worden de volgende kenmerken benoemd als aspecten van de vereniging als de 7 kwaliteiten van sambhogakaya buddha.
NB het beeld van de boeddha is in vereniging en niet eenheid, dus onderstaand zijn specifiek aspecten.
Seven aspects of union ( the seven qualities of a sambhogakaya buddha) are:
• complete enjoyment , (Volledig genot)
• union (Eenheid),
• great bliss (grote gelukzaligheid),
• absence of a self-nature (afwezigheid van zelf beeld),
• presence of compassion (aanwezigheid van mededogen),
• being uninterrupted (ononderbroken)
• being unceasing (onophoudelijk zijn).

Kenmerken van Samadhi in het boedhisme:

(Bron wikepedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dhy%C4%81na_in_Buddhism)
Er zijn eerst 4 stadia van meditatie beschreven als onderdeel van het 8-voudige pad. De beoefening van dhyana, jhānas (mediatie) wordt geholpen door, mindfulness en ademhaling.
De teksten beschrijven vier stadia van rupa jhāna. Rupa verwijst naar het materiële rijk, in een neutrale houding, als een andere vorm van het karma-rijk (lust, verlangen) en het arûpa-rijk (niet-materiële rijk).
De kenmerken en kwaliteiten van de 4 rupa jhānas zijn.
Eerste dhyâna: Deze kan worden betreden wanneer men zich afzijdig houdt van sensualiteit en onhandige eigenschappen, vanwege terugtrekking en juiste inspanning. Er is pīti (stimulerende opname van energie”) en niet-sensuele sukha (“vreugde en plezier”) als gevolg van afzondering, terwijl vitarka-vicara (“interpreterende, discursieve gedachte”) doorgaat;
Tweede dhyana: Er is pīti (“o stimulerende opname van energie “) en niet-sensuele sukha (“vreugde en plezier “) als resultaat van concentratie ekaggata (eenwording van bewustzijn) vrij van vitarka-vicara (“discursieve gedachte”); sampasadana (“innerlijke rust”);
Derde dhyana: Upekkhā (gelijkmoedig; “affectieve onthechting”, bedachtzaam en alert, en voelt plezier aan het lichaam.)
Vierde dhyana: upekkhāsatipārisuddhi (zuiverheid van gelijkmoedigheid en opmerkzaamheid); noch-plezier-noch-pijn. Traditioneel wordt de vierde jhāna gezien als het begin van het verkrijgen van directe kennis.
De jhana’s worden begrepen als verdiepende staten van concentratie, vanwege de beschrijving.

Kenmerken van verlichting De arupas (de vormloze dimensie)

Gegroepeerd in het jhana-schema zijn vier meditatieve staten, in de vroege teksten aangeduid als aruppa’s. Deze worden ook in de commentaarliteratuur aangeduid als immateriële / vormloze jhāna’s (arūpajhānas), ook vertaald als de Vormloze Dimensies, in onderscheid van de eerste vier jhāna’s (rūpa jhānas).
De vier arupa’s zijn:
vijfde jhāna: oneindige ruimte
zesde jhāna: oneindig bewustzijn ,
zevende jhāna: oneindig niets ,
achtste jhāna: geen perceptie of niet-waarneming

Hoewel de ‘Dimensie van het Niets’ en de ‘Dimensie van Geen Waarneming noch Non-Perceptie’ zijn opgenomen in de lijst van negen Jhana’s die de Boeddha heeft onderwezen, zijn ze niet opgenomen in het Edele Achtvoudige Pad.

Noble Path nummer acht is “Samma Samadhi” (juiste concentratie) en alleen de eerste vier Jhanas worden als “juiste concentratie” beschouwd. Als Boeddha een discipel door alle Jhanas neemt, legt hij de nadruk meer op het ‘stoppen met gevoelens en gewaarwordingen’ dan op de ‘dimensie van perceptie en non-perceptie’.
Nirodha-Samapatti (samadhi)
Voorbij de dimensie van noch perceptie noch non-perceptie ligt een staat genaamd Nirodha Samapatti, de “stopzetting van perceptie, gevoelens en bewustzijn”. In commentaar- en wetenschappelijke literatuur wordt dit soms de “negende jhāna” genoemd.

Kenmerken van Samadhi in de yoga traditie

Samadhi (‘diepe meditatie’, ‘absorptie’) is de achtste en laatste stap op het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga) uit de Yogasoetra’s van Patanjali. De andere zeven stappen zijn: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana en dhyana. Samadhi maakt deel uit van samyama, een technische term die de drie hoogste stadia van concentratie op het achtvoudige pad onder één noemer samenvat.

Samadhi is de staat van bewustzijn waarin de menselijke geest door perfecte meditatie één is geworden met het object van meditatie, vrij van enige activiteit. Samadhi wordt wel omschreven als diepe contemplatie, trance, heelheidsbeleving of eenwording. Het is de culminatie van de klassieke yoga die vaak gepaard gaat met een euforische extase of gelukzalige vrede.

In het boeddhisme heeft het begrip samadhi, in een andere culturele context, min of meer dezelfde betekenis. In feite komt de staat van samadhi, onder andere benamingen, in de mystieke literatuur van alle grote religieuze stromingen voor.

  1. Dhāraāis het fixeren van de aandacht van de geest (chitta) op één punt of object.
  2. Dhyānais de gestage, ononderbroken stroom van de aandacht op dat object.
  3. Samādhitreedt op wanneer het object van dhyāna het subject wordt, waardoor het zelfbewustzijn verdwijnt en men opgaat in het object van meditatie.
  4. Deze drie tezamen vormen samyama, het vermogen om in één vloeiende beweging van de geest van dhāranāover te gaan in dhyāna en samādhi.
  5. Door de verovering van samyamawordt men verlicht met wijsheid.
  6. Samyamakan op verschillende onderwerpen worden gericht.
  7. Dit (dhāraādhyānaen samādhi) zijn de drie innerlijke (antaranga) onderdelen van het achtvoudige pad.